หน้าเว็บไซต์กำลังปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก

We are currently down for maintenance and will be back online shortly.


เรียนลูกค้า My Sony ทุกท่าน ขณะนี้เรากำลังปรับปรุงระบบ ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2561
และจะให้บริการตามปกติด้วยหน้าเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ https://web.sony-asia.com/en-th/sign-in/ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้

อนึ่ง Sony Thai ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูล กรุณาติดต่อ Sony Call Center
ได้ที่ "ติดต่อเรา" คลิก https://web.sony-asia.com/th/contact-us/ หรือ "ส่วนสนับสนุนของโซนี่"
คลิก http://www.sony.co.th/th/electronics/support

Dear My Sony customer, My Sony is currently updating. The service will not be available from March 21st to March 27th, 2018
and will be available on new website at : https://web.sony-asia.com/en-th/sign-in/ on March 28, 2018.

We are apologizes for the inconvenience. For those who need help, please contact Sony Call Center at "Contact Us".
Click https://web.sony-asia.com/th/contact-us/ or "Sony support", click http://www.sony.com.au/electronics/support.