Terms & Conditions

Terms & Conditions of Use

การที่ท่านเข้ามาในไซต์ My Sony ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติและยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งปวงรวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) กฎหมายไทยซึ่งใช้บังคับกับการที่ท่านเข้าดูและใช้ไซต์นี้

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตั้งเครื่องกำหนดโครงแบบและ ความเข้ากันได้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่านเพื่อเข้าดูไซต์ My Sony และท่านจะเป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือส่วนประกอบ ที่จำเป็นในการเข้าดูไซต์ได้อย่างเหมาะสมโดยท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเองและโดยไม่กระทบกระเทือนกับข้อความข้างต้นท่านจะต้องไม่ก่อ ให้เกิดกรณีใดๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นได้รับผลกระทบในการเข้าดูหรือใช้ไซต์ดัง กล่าว

ห้ามใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อกิจกรรมใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดี

ท่านไม่สามารถใช้ไซต์ My Sony เพื่อทำการโฆษณาใดๆ

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการให้อนุญาตช่วง เผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไข สร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาที่โซนี่จัดให้ รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแปลกลับเนื้อหาที่สามารถ ดาวน์โหลดได้หากไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา ระบุและ/หรือแสดงไว้ในไซต์ My Sony น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ในประเทศไทย แต่ข้อความในไซต์จะไม่มีนัย ระบุหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำหน่ายหรือจะมีจำหน่ายโดยตัวแทนรับอนุญาตของโซนี่ในประเทศไทยดังนั้น โซนี่ขอให้ท่านตรวจสอบกับตัวแทนรับอนุญาตของโซนี่ใกล้บ้านของท่านก่อนว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายหรือไม่

เฉพาะคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในไซต์ที่โซนี่ได้ตอบรับแล้วเท่านั้นที่เป็นสัญญา ซึ่งมีผลใช้บังคับและผูกพันท่านและโซนี่

โซนี่ไม่ได้รับประกัน รับรอง สัญญา หรือมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายว่าสินค้าที่โฆษณาระบุและ/หรือแสดงไว้ในไซต์รวม ทั้งเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาที่โซนี่มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ตรงตามรายละเอียด และสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ หรือมีความเหมาะสมและมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจตามวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือเฉพาะ เจาะจง นอกจากนั้นโซนี่ไม่มีข้อผูกพันในการให้บริการที่มิได้มีการนัดหมายล่วงหน้า บริการที่โทรเรียกจากบ้าน บริการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการให้ความช่วยเหลือ หรือบริการหลังการขายใดๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งปวงที่จัดให้แก่ท่านจะเป็นสาระสำคัญของสัญญาต่างหากอีกฉบับ ระหว่างท่านและโซนี่ นอกจากนี้โซนี่ไม่ต้องรับผิดชอบในการไม่ได้รับการสั่งซื้อจากท่านหรือในความ ล่าช้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ท่านสั่ง

โซนี่ไม่ขอรับประกัน รับรอง สัญญา หรือมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือ เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายเกี่ยวกับไซต์และการดำเนินการของไซต์ รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ระบุุหรือ กล่าวไว้ในทุกหน้าของไซต์นี้รวมทั้งเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ อนึ่งไซต์ My Sonyเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์รวมทั้งเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้จะ จัดให้ตามสภาพที่เป็นอยู่และตามที่มี โซนี่ไม่ขอรับประกัน รับรองหรือสัญญา และไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดเกี่ยวกับความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง คุณภาพที่เป็นที่พึงพอใจ การที่สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยทั่วไป หรือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง การไม่ละเมิดสิทธิ หรือ กรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ การติดต่อสื่อสาร การส่ง รายละเอียด เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จัดให้ในไซต์

โซนี่ขอระบุโดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้ว่า โซนี่รับผิดชอบในการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลใด ๆ นอกจากนี้โซนี่ไม่รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆอันเนื่องมาจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขซึ่งอาจแสดงเป็นนัย หรือประกอบอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ เนื่องด้วยบทกำหนดของกฎหมายหรือกฎหมายจารีตประเพณีหรือโดยกฎอื่นๆ (รวมทั้งคำรับประกันเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ ความเหมาะสม คุณภาพที่เป็นที่น่าพอใจ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ)

เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ โซนี่ไม่ขอรับผิดและไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าจะโดย ตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่พอจะเล็งเห็นได้) ที่เกิดจากการที่ท่านใช้ไซต์ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ ตาม รวมทั้งความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความบกพร่อง ข้อผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในส่วนของไซต์ เนื้อหาของไซต์ เนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือเนื่องจากความไม่พร้อมของไซต์หรือส่วนใด ส่วนหนึ่งของไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อข้อกำหนดอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ My Sony ไซต์หรือต่อสิทธิและการแก้ไขความเสียหายที่โซนี่อาจมี ท่านยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการให้โซนี่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจาก การฟ้องร้อง การดำเนินคดี ค่าฤชาธรรมเนียม การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความในจำนวนเต็ม) การทวงถาม ความรับผิด ความสูญหาย (ทั้งความสูญหายโดยตรง ความสูญหายโดยอ้อมหรือความสูญหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่พอจะเห็นได้) และความเสียหาย (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการกระทำละเมิด การผิดสัญญา หรือการกระทำอื่น) ไม่ว่าประการใดหรือเกิดขึ้นอย่างใด รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องของบุคคลภายนนอกและการเรียกร้องจากการ เสื่อมเสียชื่อเสียง การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ การเข้าดูคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเข้าดูที่ผิดกฎหมาย (รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะการเจาะข้อมูล) ความสียหายของทรัพย์สินหรือเสียทรัพย์ที่โซนี่อาจได้รับก่อขึ้นหรือต้องชำระ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าดูไซต์ My Sony ของท่านหรือการใช้ ไซต์ My Sony ของท่าน ไม่ว่าการเข้าดูหรือการใช้ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่และไม่ว่าเกิดจาก การกระทำหรือละเว้นที่จะกระทำของท่านหรือไม่เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดนี้ การระบุถึงการใช้ไซต์ My Sony นี้จะรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือการซื้อสินค้า ของท่าน

• โซนี่ไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความล่าช้าหรือความบกพร่องในการทำงานของไซต์ซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่เหนือ ความควบคุมของโซนี่รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะภัยธรรมชาติ การกระทำของฝูงชน ศัตรู คำสั่งหรือคำห้ามของหน่วยงานราชการ การไม่สามารถใช้การได้ของโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนัดหยุดงาน สงคราม จลาจล การปฏิวัติ สงครามกลางเมือง และสาเหตุอื่นในลักษณะดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นโซนี่จะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการใช้ My Sony ไซต์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวในระหว่างที่เกิดเหตุนั้นขึ้น ทั้งนี้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์จะยังคงมีผลใช้บังคับ ในส่วนของข้อผูกพันที่มิได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว และคู่สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติตามข้อผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์เมื่อเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

ให้ถือว่าท่านรับทราบ ณ ที่นี้ว่าอาจมีเหตุการณ์ซึ่งท่านอาจเห็นว่าการแก้ไขความเสียหาย และการจำกัดความรับผิดที่ระบุในระเบียบว่าด้วยการเป็นสมาชิกไม่เพียงพอเกิด ขึ้น อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อตกลงอื่น ๆ ที่ได้ตกลงกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ โซนี่และท่านได้ตกลงว่าการแก้ไขความเสียหายและความรับผิดจำกัด ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงและผล ประโยชน์จากสัญญาระหว่างโซนี่และท่านโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมูลค่าของค่าตอบแทนที่ท่านจัดให้รวมทั้งประกันภัยและค่าประกันภัย เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากไซต์อยู่ในความรับ ผิดชอบของท่านเองและโซนี่ไม่มีความรับผิดและไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม)ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยเป็นผลมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ Trojan horses, worms, software bombs หรือสิ่งหรือวิธีการในลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ไซต์นี้

โซนี่ไม่รับรองว่าท่านจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกที่ส่งจากไซต์ My Sony หรือรับรองว่าโซนี่จะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกที่ท่านส่งถึงโซนี่ผ่านไซต์ และโซนี่ไม่รับประกันข้อมูลส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกในระหว่างการส่งโดยอินเตอร์เน็ต

โซนี่เป็นผู้ควบคุมไซต์จากประเทศไทย ทั้งนี้โซนี่ไม่รับรองว่าเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในนี้เป็นเนื้อหาและ ข้อมูลที่เหมาะสมและมีให้ใช้ได้ในเขต/พื้นที่อื่นด้วย

เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจำกัดไว้ ท่านยินยอมให้นำรายละเอียด/ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับ ท่านซึ่งโซนี่จัดเก็บจากไซต์เป็นครั้งคราวมาใช ้หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์ตามแถลงการณ์เรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและนโยบาย เกี่ยวกับ ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของ MY SONYหรือเปิดเผยต่อบุคคลตามแถลงการณ์ดังกล่าว

ท่านตกลงว่าเมื่อท่านส่งข้อมูลและเนื้อหาให้โซนี่เพื่อใช้ในไซต์ My Sony ให้ถือว่าท่านรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้นมิได้เป็นข้อมูลและเนื้อหาที่มีบุคคลใด ๆ เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นความลับ ทั้งนี้ให้ถือด้วยว่าท่านให้อนุญาตโดยจะไม่เพิกถอนแก่โซนี่และ/หรือบริษัทใน กลุ่มโซนี่ทั่วโลกให้ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดเวลาโดยไม่ คิดค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่โซนี่เห็นว่าจำเป็นรวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะการทำสำเนา ส่ง เผยแพร่ ถ่ายทอดหรือประกาศข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวเว้นแต่ที่กฎหมายที่ใช้บังคับ จำกัดไว้ นอกจากนี้ยังให้ถือว่าท่านให้สิทธิโซนี่ใช้แนวความคิด วิทยาการ หรือเทคนิคที่อยู่ในข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งให้โซนี่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงการพัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้โซนี่จะมีสิทธิใช้ประโยชน์ ประกาศ หรือจัดให้มีข้อมูลเชิงสถิติประชากรหรือข้อมูลเชิงสถิติที่โซนี่ได้ตรวจ เทียบจากการใช้ไซต์ของท่าน

ท่านยินยอมว่าโซนี่จะไม่มีข้อผูกพันต่อท่านในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูล หรือเนื้อหาที่ส่งให้กับโซนี่โดยใช้ไซต์ My Sony เว้นแต่มีการตกลงไว้เป็นประการอื่นในสัญญาแยกต่างหากระหว่างท่านและโซนี่โดยตรงหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ไซต์ My Sony อาจมีส่วนเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ("ไซต์ที่เชื่อมต่อ") ซึ่งไซต์ดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของโซนี่และโซนี่ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะส่วนเชื่อมต่อที่มีในไซต์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงไซต์ที่เชื่อมต่อให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน และโซนี่ไม่ขอรับผิดชอบต่อ web casting หรือ การส่งในรูปแบบอื่นซึ่งได้รับจากไซต์ที่เชื่อมต่อ โซนี่จัดให้มีส่วนเชื่อมต่อเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และการมีส่วนเชื่อมต่อใดๆ มิได้หมายความว่าโซนี่รับรองเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านจะต้องอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คำแถลงเรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัว และคำบอกกล่าวตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแสดงไว้ในไซต์ดังกล่าว

โซนี่จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งการสูญหายที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงแต่พอจะเล็งเห็นได้) จากความถูกต้องของเนื้อหา หรือข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าต่างๆ ของไซต์ที่เชื่อมต่อหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความบกพร่องของไซต์ดังกล่าว

โซนี่สามารถยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้ไซต์ของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ในขณะใดก็ได้โดยไม่ต้องรับผิด และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ " โซนี่ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์รวมทั้งข้อมูล หรือเนื้อหาที่อยู่ในไซต์โดยไม่ต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงราคา การยกเลิกหรือหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการจำกัดความหมายของข้อความที่มีเนื้อหาเป็นการทั่วไปข้าง ต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโซนี่ หรือผู้ค้าที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวท่านตกลงว่าการที่ท่านยังคงใช้ไซต์ ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวและตกลงจะปฏิบัติตาม และผูกพันโดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ด้วยเหตุนี้โซนี่ขอแนะนำให้ท่านอ่านเว็บเพจนี้เพื่อพิจารณาข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนี้

หากท่านเป็นสมาชิก My Sony ซึ่งเห็นชอบกับกฎระเบียบที่บังคับใช้กับสมาชิกของ (รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง) ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เพิ่มเติมจากและไม่กระทบต่อกฎระเบียบที่บังคับใช้กับสมาชิกของMy Sony

หากศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นพิจารณาว่าบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์เป็นโมฆะและใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ให้ตัดบทบัญญัติดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบทบัญญัติดังกล่าวออกจากข้อ กำหนดและเงื่อนไขนี้และบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์จะไม่เป็นโมฆะและสามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์อยู่ใต้บังคับกฎหมายไทย

Warranty Registration Terms & Conditions

*สมาชิก My Sony จะได้รับประกันสินค้าเพิ่ม 3 เดือนต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้

• สมาชิกต้องกรอกขข้อมูลส่วนตัว และร่วมตอบแบบสอบถามที่เว็บไซต์ https://my.sony.co.th หรือ ตอบแบบสอบถามในใบสมัครสมาชิก My Sony ครบถ้วนเท่านั้น (เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครครั้งแรก)

• ทำการลงทเบียนสินค้าที่ซื้อภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ประกอบด้วย ชื่อรุ่น และหมายเลขเครื่อง

• สินค้าที่ลงทะเบียนต้องเป็นสินค้าที่รับประกัน 1 ปี และเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่ใช่สินค้า Clearance สินค้าเกรด บี สินค้าตัวโชว์ สินค้าตกรุ่น ที่จำหน่ายราคาพิเศษ

สำหรับสินค้า PlayStation(R) โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และหูฟัง ที่มีการลงทะเบียน จะได้สิทธิประกันเพียง 12 เดือนไม่มีประกันเพิ่มอีก 3 เดือน แต่สมาชิกสามารถลงทะเบียนสะสมยอดซื้อเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ

*สินค้ารับประกัน 12 เดือน เฉพาะสินค้าราคาปกติ

การรับประกันจะมีผลใช้บังคับหลังจากท่านได้ทำการลงทะเบียนและได้รับการรับรองจากโซนี่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยโซนี่จะส่งอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสพร้อมด้วยรายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ (รวมทั้งรายละเอียดของรุ่นและหมายเลขอ้างอิง) เพื่อยืนยันว่าการรับประกันดังกล่าวมีผล หากการลงทะเบียนของท่านเป็นโมฆะ โซนี่จะส่งอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสแจ้งให้ท่านทราบเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่มีสิทธิได้รับการรับประกันใด ทั้งนี้โซนี่จะเป็นผู้พิจารณาว่าการรับประกันที่ท่านลงทะเบียนมีผลบังคับหรือไม่และท่านตกลงจะปฏิบัติตามที่โซนี่ตัดสินโดยไม่โต้แย้ง นอกจากนี้โซนี่สามารถขอให้ท่านแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าและขอให้ท่านนำส่งสำเนาใบรับเงินตัวจริงให้โซนี่ทางโทรสารหรือด้วยส่งด้วยวิธีอื่น

ผู้ซื้อสินค้าเครื่องเสียงและวิดีโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์ไอทีต่างๆ ของโซนี่เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับการรับประกัน ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการถ่ายทอดหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบวิชาชีพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่โซนี่จะกำหนดเป็นครั้งคราวจะไม่ได้รับการรับประกันที่ว่าแต่อย่างใด การรับประกันดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในประเทศไทยและจะต้องเป็นการซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโซนี่เท่านั้น 4. การรับประกันนี้มีให้กับ บุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทหรือสมาคมต่างๆ จะไม่มีสิทธิรับการรับประกันดังกล่าว

โซนี่ไม่ให้การรับประกันใดๆ หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การปรับแต่งเพื่อตั้งเครื่อง การรับสัญญาได้ไม่ชัดเจน ปัญหาในการหาช่องหรือสถานี หรือปัญหาที่เกิดจากการที่ท่านมิได้ทำการบำรุงรักษาสินค้าอย่างเหมาะสม หากท่านขอให้โซนี่ช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าวท่านจะต้องจ่ายค่าบริการและค่ายานพาหนะในอัตราที่โซนี่กำหนด

โซนี่จะไม่รับประกันการซ่อมหรือบริการอื่นหากต้องทำการติดตั้งหรือรื้อถอนสินค้าที่ท่านซื้อจากโครงสร้างที่แขวนอยู่เหนือพื้นดิน การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งปวงจะต้องทำในบริเวณที่เป็นพื้นราบ

โซนี่ไม่ให้การรับประกันส่วนต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมหรือของใช้สิ้นเปลือง (เช่นแบตเตอรี่ เทป หรืออื่นๆ) ซึ่งจัดให้พร้อมกับสินค้าที่ท่านซื้อ

โซนี่ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากหรือเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การสึกกร่อน การใช้ผิดประเภท หรือการใช้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่โซนี่กำหนดไว้ รวมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความเห็นชอบจากโซนี่

การตัดสินใจของโซนี่เกี่ยวกับปัญหาด้านข้อบกพร่อง การซ่อมแซมและสินค้าที่ซื้อจะถือเป็นที่สุด และท่านยินยอมจะปฏิบัติตามโดยไม่คัดค้านแต่ประการใด

แม้ว่าจะได้มีการลงทะเบียนและได้รับคำยืนยันว่าการรับประกันมีผลผ่านทางอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสแล้วก็ตาม ขอให้ท่านเก็บรักษาใบเสร็จตัวจริงไว้ในกรณีที่ขอทำการตรวจสอบ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยประการใดที่อาจเกิดขึ้นการรับประกันนี้จะแตกต่างจากการรับประกันการที่เป็นการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดของผู้ผลิตและข้อเสนอขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มขึ้นอีกสามเดือนหรือหนึ่งเดือนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการรับประกันดังกล่าวของผู้ผลิต

Warranty Registration Terms & Conditions

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ("บริษัทฯ") ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ My Sony เว็บไซต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจัดทำ ขึ้น บริษัทฯจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านเพื่อที่ท่านจะได้รู้สึก ปลอดภัยและสบายใจเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บ ไซต์และใช้บริการของบริษัทฯ

ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ จะถือว่าท่านยินยอมจะปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือนโยบายการรวบรวมข้อมูล

ท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้โดยเลือกเข้าดู ตามข้อกำหนดแต่ละข้อที่ระบุด้านล่างนี้

* โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีส่วนต่อเชื่อมไปยังไซต์อื่นได้ซึ่งโซนี่ไม่ขอรับผิดชอบต่อนโยบายเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวของไซต์ดังกล่าว บริษัทฯขอให้ผู้ใช้บริการโปรดให้ความระมัดระวังเมื่อท่านจะออกจากไซต์ของ บริษัทฯและอ่านคำแถลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ ทำการรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวผู้ใช้บริการได้ คำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนตัวนี้จะใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมไว้

การป้องกันล่วงหน้าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลของท่าน การใช้ข้อมูลของท่านในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการป้องกันข้อมูล การป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน และท่านรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิ

ปฏิเสธความรับผิดที่เกิดจากบริการของเรา ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านในเครือข่ายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อสินค้าหรือเพื่อการรับรองความถูกต้องใดๆ โดยทั้งนี้ทุกครั้งที่บริษัทฯ ขอหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน บริษัทฯ จะส่งหมายเลขบัตรดังกล่าวในรูปแบบรหัสลับตามมาตรฐานของธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขประจำตัวที่เป็นส่วนตัวของท่านจะต้องใช้รหัสผ่านในการ เข้าดูเพื่อที่ท่านจะได้เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าดูข้อมูลส่วนตัว นี้ได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความปลอดภัยของเลขประจำตัวและ รหัสผ่าน บริษัทฯ ขอแนะนำไม่ให้ท่านเปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้ผู้อื่นทราบ นอกจากนี้ท่านควรจะออกจาก browner ทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่ผู้อื่นจะได้ไม่สามารถเข้าดู ข้อมูลส่วนตัวหรือการติดต่อต่างๆ ของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ คอมพิวเตอร์ในสถานที่สาธารณะเช่นห้องสมุดหรือร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต

ข้อ 10
ข้อยกเว้น
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนตัวของท่านและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัว ผู้ใช้ได้ถูกขโมยไปใช้ สูญหาย หรือเสียหายโดยมิได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดต่อผลที่เกิดจากสิ่งดังกล่าว บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บของบริษัทฯ การใช้ไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ของนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนี้และการที่ท่านใช้เว็บนี้ต่อไปหลังจากมี การแจ้งเปลี่ยนแปลงจะถือว่าท่านเห็นชอบกับนโยบายดังกล่าว

ข้อ 11
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมาจากการให้ข้อมูลของท่านเองหรือเป็นข้อมูลที่รวบ รวมจากการที่ท่านเข้าดูหรือใช้ไซต์ของบริษัทและ/หรือจากการที่ท่านเป็น สมาชิก My Sony เมื่อท่านดำเนินการดังนี้
(ก) เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิก My Sony ไซต์
(ข) เมื่อท่านอ่าน ใช้ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมหรือบริการที่ระบุในไซต์หรือทำการแจ้งข้อความในไซต์
(ค) เมื่อท่านตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน การจับฉลาก การส่งเสริมการขายหรือการซื้อสินค้าด้วยการออนไลน์
(ง) เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับการรับประกันที่ขยายระยะเวลาออกไปหรือด้วยการลงทะเบียนวิธีอื่น

อนึ่ง ท่านมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านก็ได้ ทั้งนี้ โดยเลือกว่าจะส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้หรือไม่ หากท่านส่งข้อมูลดังกล่าวให้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อคำแถลงข้อมูลส่วนตัวของ My Sony ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้ในขั้นตอนที่ทำการรวบรวมข้อมูลหรือส่งอีเมล์มาที่ sothai.cic@ap.sony.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไซต์ My Sony บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด 2126 ชั้น 4 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ภายใน 14 วันหากเป็นการส่งทางอีเมล์หรือ 14 วันหากเป็นคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านไม่มีความประสงค์ให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของท่าน โปรดแจ้งมาได้ที่ sothai.cic@ap.sony.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไซต์ My Sony บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด 2126 ชั้น 4 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย คำแถลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้ เกิดสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น และไม่ได้ก่อภาระผูกพันใดต่อบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือในนามของบุคคลอื่นแต่ประการใด

>> Slide To Agree

slide to agree