ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาสละเวลาเพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนคลิกปุ่ม "ตกลง" ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านี้
เพื่อเริ่มการสมัครสมาชิก My Sony

การที่ท่านเข้ามาในไซต์ My Sony ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติและยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งปวงรวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) กฎหมายไทยซึ่งใช้บังคับกับการที่ท่านเข้าดูและใช้ไซต์นี้

การเป็นสมาชิก My Sony
1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โซนี่ เพื่อการใช้ส่วนตัว และ เพื่อกิจการธุรกิจของท่านโดยตรงเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โซนี่ หรือ เป็นผู้ซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ หรือผู้เป็นนายหน้า
2.ผู้สมัครสมาชิก My Sony มีหลักฐานในการซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน และพร้อมให้ทางบริษัท โซนี่ไทย จำกัด พิสูจน์การเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย
3.บริษัท โซนี่ไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก My Sony และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก หากพบว่าข้อมูลที่สมัครไม่เป็นความจริง หรือ ท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โซนี่ที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ท่านเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โซนี่ หรือ ท่านเป็นผู้ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนสินค้าของท่าน หากมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องจากลูกค้าท่านอื่นและขอยกเลิกสิทธิพิเศษที่ท่านพึงได้รับจากการลงทะเบียนในสินค้านั้นทั้งหมด

สมาชิก My Sony จะได้รับประกันสินค้าเพิ่ม 3 เดือน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.สมาชิกต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและร่วมตอบแบบสอบถามที่เวบไซต์ http://my.sony.co.th หรือตอบแบบสอบถามในใบสมัครสมาชิก My Sony ครบถ้วนเท่านั้น (เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครครั้งแรก)
2.ทำการลงทะเบียนสินค้าที่ซื้อภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ประกอบด้วยชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องที่ถูกต้อง
3.สินค้าที่ลงทะเบียน ต้องเป็นสินค้าที่รับประกัน 1 ปี และเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่ใช่สินค้า Clearance สินค้าเกรดบี สินค้าตัวโชว์ สินค้าตกรุ่น ที่จำหน่ายราคาพิเศษ

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตั้งเครื่องกำหนดโครงแบบและ ความเข้ากันได้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่านเพื่อเข้าดูไซต์ My Sony และท่านจะเป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือส่วนประกอบ ที่จำเป็นในการเข้าดูไซต์ได้อย่างเหมาะสมโดยท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเองและโดยไม่กระทบกระเทือนกับข้อความข้างต้นท่านจะต้องไม่ก่อ ให้เกิดกรณีใดๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นได้รับผลกระทบในการเข้าดูหรือใช้ไซต์ดัง กล่าว

ห้ามใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อกิจกรรมใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดี

โดยไม่เป็นการจำกัดความหมายโดยทั่วๆ ไปของข้อความข้างต้น ห้ามท่านดำเนินการต่อไปนี้ในเมื่อใช้ไซต์ My Sony
(ก) แสดงข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ กล่าวร้ายก่อความแตกแยก ลามก อนาจาร หรือข้อความ หรือข้อมูล ซึ่งละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นข้อมูลหรือข้อความที่เป็นความผิดทางอาญา หรือละเมิดกฎหมาย ข้อระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ของท้องถิ่น หรือกฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ
(ข) อัพโหลดหรือทำซ้ำข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาในไซต์ได้เฉพาะไฟล์ที่เป็นสาธารณสมบัติ และไฟล์ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ท่านทำการทำ สำเนาและเผยแพร่ต่อโดยการออนไลน์รวมทั้งไฟล์ของซอฟต์แวร์หรือคลังโปรแกรม ต่างๆ
(ค) อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์เสีย หรือโปรแกรมที่มีปัญหา
(ง) มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้ห้องสนทนา ทั้งนี้พฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ถ้อยคำหยาบโลน ถ้อยคำที่เป็นการเหยียดผิว หรือถ้อยคำที่ไม่สุภาพอื่นๆ ถ้อยคำที่เป็นการรังควานผู้ใช้บริการรายอื่น หรือตั้งใจรบกวนไซต์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการเลื่อนภาพขึ้นลงหรือการแสดงตัวว่าเป็นผู้สมาชิกรายอื่น
(จ) ได้มาหรือพยายามจะได้มาซึ่งรหัสผ่าน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลส่วนตัวจากสมาชิกรายอื่น
(ฉ) การใช้นามแฝงหรือชื่อที่ลามกหรือไม่สุภาพ
(ช) กระทำการเพื่อรบกวนการสนทนาของสมาชิกรายอื่นหรือทำให้สมาชิกรายอื่นใช้ไซต์ได้น้อยลง หรือ
(ซ) ละเมิดข้อกำหนด กฎระเบียบหรือนโยบายซึ่งแสดงไว้หรือจัดให้ในวิธีอื่น หรือที่ได้กำหนดไว้ หรือแจ้งต่อท่านแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยวิธีหรือในลักษณะใด ๆ
ก็ตาม

ท่านไม่สามารถใช้ไซต์ My Sony เพื่อทำการโฆษณาใดๆ

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการให้อนุญาตช่วง เผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไข สร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาที่โซนี่จัดให้ รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแปลกลับเนื้อหาที่สามารถ ดาวน์โหลดได้หากไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

บรรดาเครื่องหมาย ชื่อและตรา (ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน) รวมทั้งคำว่า "My Sony" "Sony" "Vaio" "Trinitron" และ "Memory Stick" ซึ่งใช้ในไซต์ My Sony (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่น) เป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่โซนี่และ/หรือบริษัทในกลุ่มโซนี่เป็นเจ้าของ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโซนี่ บริษัทในกลุ่มโซนี่หรือตัวแทนตามกฎหมายของโซนี่ (แล้วแต่กรณี)
ก. น้ำหนัก หน่วยวัด สี ขนาดที่ระบุเป็นน้ำหนัก หน่วยวัด สี ขนาดโดยประมาณเท่านั้น
ข. การวัดจอภาพเป็นการวัดแบบทแยงมุมและ
ค. รูปจอภาพที่แสดงไว้เป็นภาพเหมือนจริงเว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่น

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา ระบุและ/หรือแสดงไว้ในไซต์ My Sony น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ในประเทศไทย แต่ข้อความในไซต์จะไม่มีนัย ระบุหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำหน่ายหรือจะมีจำหน่ายโดยตัวแทนรับอนุญาตของโซนี่ในประเทศไทยดังนั้น โซนี่ขอให้ท่านตรวจสอบกับตัวแทนรับอนุญาตของโซนี่ใกล้บ้านของท่านก่อนว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายหรือไม่

เฉพาะคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในไซต์ที่โซนี่ได้ตอบรับแล้วเท่านั้นที่เป็นสัญญา ซึ่งมีผลใช้บังคับและผูกพันท่านและโซนี่

โซนี่ไม่ได้รับประกัน รับรอง สัญญา หรือมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายว่าสินค้าที่โฆษณาระบุและ/หรือแสดงไว้ในไซต์รวม ทั้งเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาที่โซนี่มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ตรงตามรายละเอียด และสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ หรือมีความเหมาะสมและมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจตามวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือเฉพาะ เจาะจง นอกจากนั้นโซนี่ไม่มีข้อผูกพันในการให้บริการที่มิได้มีการนัดหมายล่วงหน้า บริการที่โทรเรียกจากบ้าน บริการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการให้ความช่วยเหลือ หรือบริการหลังการขายใดๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งปวงที่จัดให้แก่ท่านจะเป็นสาระสำคัญของสัญญาต่างหากอีกฉบับ ระหว่างท่านและโซนี่ นอกจากนี้โซนี่ไม่ต้องรับผิดชอบในการไม่ได้รับการสั่งซื้อจากท่านหรือในความ ล่าช้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ท่านสั่ง

โซนี่ไม่ขอรับประกัน รับรอง สัญญา หรือมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือ เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายเกี่ยวกับไซต์และการดำเนินการของไซต์ รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ระบุุหรือ กล่าวไว้ในทุกหน้าของไซต์นี้รวมทั้งเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ อนึ่งไซต์ My Sonyเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์รวมทั้งเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้จะ จัดให้ตามสภาพที่เป็นอยู่และตามที่มี โซนี่ไม่ขอรับประกัน รับรองหรือสัญญา และไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดเกี่ยวกับความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง คุณภาพที่เป็นที่พึงพอใจ การที่สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยทั่วไป หรือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง การไม่ละเมิดสิทธิ หรือ กรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ การติดต่อสื่อสาร การส่ง รายละเอียด เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จัดให้ในไซต์

โซนี่ขอระบุโดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้ว่า โซนี่รับผิดชอบในการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลใด ๆ นอกจากนี้โซนี่ไม่รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆอันเนื่องมาจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขซึ่งอาจแสดงเป็นนัย หรือประกอบอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ เนื่องด้วยบทกำหนดของกฎหมายหรือกฎหมายจารีตประเพณีหรือโดยกฎอื่นๆ (รวมทั้งคำรับประกันเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ ความเหมาะสม คุณภาพที่เป็นที่น่าพอใจ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ)

เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ โซนี่ไม่ขอรับผิดและไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าจะโดย ตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่พอจะเล็งเห็นได้) ที่เกิดจากการที่ท่านใช้ไซต์ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ ตาม รวมทั้งความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความบกพร่อง ข้อผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในส่วนของไซต์ เนื้อหาของไซต์ เนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือเนื่องจากความไม่พร้อมของไซต์หรือส่วนใด ส่วนหนึ่งของไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อข้อกำหนดอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ My Sony ไซต์หรือต่อสิทธิและการแก้ไขความเสียหายที่โซนี่อาจมี ท่านยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการให้โซนี่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจาก การฟ้องร้อง การดำเนินคดี ค่าฤชาธรรมเนียม การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความในจำนวนเต็ม) การทวงถาม ความรับผิด ความสูญหาย (ทั้งความสูญหายโดยตรง ความสูญหายโดยอ้อมหรือความสูญหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่พอจะเห็นได้) และความเสียหาย (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการกระทำละเมิด การผิดสัญญา หรือการกระทำอื่น) ไม่ว่าประการใดหรือเกิดขึ้นอย่างใด รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องของบุคคลภายนนอกและการเรียกร้องจากการ เสื่อมเสียชื่อเสียง การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ การเข้าดูคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเข้าดูที่ผิดกฎหมาย (รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะการเจาะข้อมูล) ความสียหายของทรัพย์สินหรือเสียทรัพย์ที่โซนี่อาจได้รับก่อขึ้นหรือต้องชำระ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าดูไซต์ My Sony ของท่านหรือการใช้ ไซต์ My Sony ของท่าน ไม่ว่าการเข้าดูหรือการใช้ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่และไม่ว่าเกิดจาก การกระทำหรือละเว้นที่จะกระทำของท่านหรือไม่เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดนี้ การระบุถึงการใช้ไซต์ My Sony นี้จะรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือการซื้อสินค้า ของท่าน

• โซนี่ไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความล่าช้าหรือความบกพร่องในการทำงานของไซต์ซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่เหนือ ความควบคุมของโซนี่รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะภัยธรรมชาติ การกระทำของฝูงชน ศัตรู คำสั่งหรือคำห้ามของหน่วยงานราชการ การไม่สามารถใช้การได้ของโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนัดหยุดงาน สงคราม จลาจล การปฏิวัติ สงครามกลางเมือง และสาเหตุอื่นในลักษณะดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นโซนี่จะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการใช้ My Sony ไซต์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวในระหว่างที่เกิดเหตุนั้นขึ้น ทั้งนี้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์จะยังคงมีผลใช้บังคับ ในส่วนของข้อผูกพันที่มิได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว และคู่สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติตามข้อผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์เมื่อเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

ให้ถือว่าท่านรับทราบ ณ ที่นี้ว่าอาจมีเหตุการณ์ซึ่งท่านอาจเห็นว่าการแก้ไขความเสียหาย และการจำกัดความรับผิดที่ระบุในระเบียบว่าด้วยการเป็นสมาชิกไม่เพียงพอเกิด ขึ้น อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อตกลงอื่น ๆ ที่ได้ตกลงกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ โซนี่และท่านได้ตกลงว่าการแก้ไขความเสียหายและความรับผิดจำกัด ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงและผล ประโยชน์จากสัญญาระหว่างโซนี่และท่านโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมูลค่าของค่าตอบแทนที่ท่านจัดให้รวมทั้งประกันภัยและค่าประกันภัย เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากไซต์อยู่ในความรับ ผิดชอบของท่านเองและโซนี่ไม่มีความรับผิดและไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม)ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยเป็นผลมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ Trojan horses, worms, software bombs หรือสิ่งหรือวิธีการในลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ไซต์นี้

โซนี่ไม่รับรองว่าท่านจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกที่ส่งจากไซต์ My Sony หรือรับรองว่าโซนี่จะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกที่ท่านส่งถึงโซนี่ผ่านไซต์ และโซนี่ไม่รับประกันข้อมูลส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกในระหว่างการส่งโดยอินเตอร์เน็ต

โซนี่เป็นผู้ควบคุมไซต์จากประเทศไทย ทั้งนี้โซนี่ไม่รับรองว่าเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในนี้เป็นเนื้อหาและ ข้อมูลที่เหมาะสมและมีให้ใช้ได้ในเขต/พื้นที่อื่นด้วย

เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจำกัดไว้ ท่านยินยอมให้นำรายละเอียด/ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับ ท่านซึ่งโซนี่จัดเก็บจากไซต์เป็นครั้งคราวมาใช ้หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์ตามแถลงการณ์เรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและนโยบาย เกี่ยวกับ ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของ MY SONYหรือเปิดเผยต่อบุคคลตามแถลงการณ์ดังกล่าว

ท่านตกลงว่าเมื่อท่านส่งข้อมูลและเนื้อหาให้โซนี่เพื่อใช้ในไซต์ My Sony ให้ถือว่าท่านรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้นมิได้เป็นข้อมูลและเนื้อหาที่มีบุคคลใด ๆ เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นความลับ ทั้งนี้ให้ถือด้วยว่าท่านให้อนุญาตโดยจะไม่เพิกถอนแก่โซนี่และ/หรือบริษัทใน กลุ่มโซนี่ทั่วโลกให้ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดเวลาโดยไม่ คิดค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่โซนี่เห็นว่าจำเป็นรวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะการทำสำเนา ส่ง เผยแพร่ ถ่ายทอดหรือประกาศข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวเว้นแต่ที่กฎหมายที่ใช้บังคับ จำกัดไว้ นอกจากนี้ยังให้ถือว่าท่านให้สิทธิโซนี่ใช้แนวความคิด วิทยาการ หรือเทคนิคที่อยู่ในข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งให้โซนี่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงการพัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้โซนี่จะมีสิทธิใช้ประโยชน์ ประกาศ หรือจัดให้มีข้อมูลเชิงสถิติประชากรหรือข้อมูลเชิงสถิติที่โซนี่ได้ตรวจ เทียบจากการใช้ไซต์ของท่าน

ท่านยินยอมว่าโซนี่จะไม่มีข้อผูกพันต่อท่านในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูล หรือเนื้อหาที่ส่งให้กับโซนี่โดยใช้ไซต์ My Sony เว้นแต่มีการตกลงไว้เป็นประการอื่นในสัญญาแยกต่างหากระหว่างท่านและโซนี่โดยตรงหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ไซต์ My Sony อาจมีส่วนเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ("ไซต์ที่เชื่อมต่อ") ซึ่งไซต์ดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของโซนี่และโซนี่ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะส่วนเชื่อมต่อที่มีในไซต์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงไซต์ที่เชื่อมต่อให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน และโซนี่ไม่ขอรับผิดชอบต่อ web casting หรือ การส่งในรูปแบบอื่นซึ่งได้รับจากไซต์ที่เชื่อมต่อ โซนี่จัดให้มีส่วนเชื่อมต่อเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และการมีส่วนเชื่อมต่อใดๆ มิได้หมายความว่าโซนี่รับรองเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านจะต้องอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คำแถลงเรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัว และคำบอกกล่าวตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแสดงไว้ในไซต์ดังกล่าว

โซนี่จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งการสูญหายที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงแต่พอจะเล็งเห็นได้) จากความถูกต้องของเนื้อหา หรือข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าต่างๆ ของไซต์ที่เชื่อมต่อหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความบกพร่องของไซต์ดังกล่าว

โซนี่สามารถยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้ไซต์ของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ในขณะใดก็ได้โดยไม่ต้องรับผิด และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ " โซนี่ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์รวมทั้งข้อมูล หรือเนื้อหาที่อยู่ในไซต์โดยไม่ต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงราคา การยกเลิกหรือหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการจำกัดความหมายของข้อความที่มีเนื้อหาเป็นการทั่วไปข้าง ต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโซนี่ หรือผู้ค้าที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวท่านตกลงว่าการที่ท่านยังคงใช้ไซต์ ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวและตกลงจะปฏิบัติตาม และผูกพันโดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ด้วยเหตุนี้โซนี่ขอแนะนำให้ท่านอ่านเว็บเพจนี้เพื่อพิจารณาข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนี้

หากท่านเป็นสมาชิก My Sony ซึ่งเห็นชอบกับกฎระเบียบที่บังคับใช้กับสมาชิกของ (รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง) ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เพิ่มเติมจากและไม่กระทบต่อกฎระเบียบที่บังคับใช้กับสมาชิกของMy Sony

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์นี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดอื่นหรือคำบอกกล่าวตามกฎหมายที่ระบุในไซต์ หรือใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับไซต์ ให้ใช้เอกสารตามลำดับต่อไปนี้เป็นเกณฑ์
ก. กฎระเบียบที่ใช้บังคับกับสมาชิก My Sony ไซต์
ข. ข้อมูลส่วนตัวและนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใน My Sony ไซต์
ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์
ง. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเกี่ยวกับการรับประกัน

หากศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นพิจารณาว่าบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์เป็นโมฆะและใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ให้ตัดบทบัญญัติดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบทบัญญัติดังกล่าวออกจากข้อ กำหนดและเงื่อนไขนี้และบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์จะไม่เป็นโมฆะและสามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ My Sony ไซต์อยู่ใต้บังคับกฎหมายไทย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ("โซนี่")

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงแบบฟอร์มในการลงทะเบียนเกี่ยวกับการรับประกันเท่านั้น ไม่ใช่ใบรับประกันและการกรอกแบบฟอร์มนี้จะไม่ทำให้ท่านมีสิทธิได้รับประกันสำหรับการซื้อของท่านแต่อย่างใด (สินค้าที่มีประกันมากกว่า 1 ปีจะไม่ได้รับประกันเพิ่ม 3 เดือน)

การรับประกันจะมีผลใช้บังคับหลังจากท่านได้ทำการลงทะเบียนและได้รับการรับรองจากโซนี่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยโซนี่จะส่งอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสพร้อมด้วยรายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ (รวมทั้งรายละเอียดของรุ่นและหมายเลขอ้างอิง) เพื่อยืนยันว่าการรับประกันดังกล่าวมีผล หากการลงทะเบียนของท่านเป็นโมฆะ โซนี่จะส่งอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสแจ้งให้ท่านทราบเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่มีสิทธิได้รับการรับประกันใด ทั้งนี้โซนี่จะเป็นผู้พิจารณาว่าการรับประกันที่ท่านลงทะเบียนมีผลบังคับหรือไม่และท่านตกลงจะปฏิบัติตามที่โซนี่ตัดสินโดยไม่โต้แย้ง นอกจากนี้โซนี่สามารถขอให้ท่านแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าและขอให้ท่านนำส่งสำเนาใบรับเงินตัวจริงให้โซนี่ทางโทรสารหรือด้วยส่งด้วยวิธีอื่น

ผู้ซื้อสินค้าเครื่องเสียงและวิดีโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์ไอทีต่างๆ ของโซนี่เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับการรับประกัน ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการถ่ายทอดหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบวิชาชีพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่โซนี่จะกำหนดเป็นครั้งคราวจะไม่ได้รับการรับประกันที่ว่าแต่อย่างใด การรับประกันดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในประเทศไทยและจะต้องเป็นการซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโซนี่เท่านั้น 4. การรับประกันนี้มีให้กับ บุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทหรือสมาคมต่างๆ จะไม่มีสิทธิรับการรับประกันดังกล่าว

ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.sony.co.th/mysony ภายในสิบห้าวันนับแต่วันซื้อสินค้า ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดที่กำหนดทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้) ในแบบลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของไซต์ My Sony การลงทะเบียนโดยไม่ได้ผ่านการออนไลน์จะต้องดำเนินการภายในสิบห้าวันนับจากวันซื้อสินค้า โดยท่านจะต้องทำการกรอกรายละเอียดที่กำหนดทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้) ในแบบลงทะเบียนซึ่งอยู่ในกล่องบรรจุสินค้าและขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มดังกล่าวคืนให้โซนี่ตามที่อยู่ที่พิมพ์ไว้หน้าซอง

โซนี่ไม่ให้การรับประกันใดๆ หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การปรับแต่งเพื่อตั้งเครื่อง การรับสัญญาได้ไม่ชัดเจน ปัญหาในการหาช่องหรือสถานี หรือปัญหาที่เกิดจากการที่ท่านมิได้ทำการบำรุงรักษาสินค้าอย่างเหมาะสม หากท่านขอให้โซนี่ช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าวท่านจะต้องจ่ายค่าบริการและค่ายานพาหนะในอัตราที่โซนี่กำหนด

โซนี่จะไม่รับประกันการซ่อมหรือบริการอื่นหากต้องทำการติดตั้งหรือรื้อถอนสินค้าที่ท่านซื้อจากโครงสร้างที่แขวนอยู่เหนือพื้นดิน การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งปวงจะต้องทำในบริเวณที่เป็นพื้นราบ

โซนี่ไม่ให้การรับประกันส่วนต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมหรือของใช้สิ้นเปลือง (เช่นแบตเตอรี่ เทป หรืออื่นๆ) ซึ่งจัดให้พร้อมกับสินค้าที่ท่านซื้อ

โซนี่ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากหรือเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การสึกกร่อน การใช้ผิดประเภท หรือการใช้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่โซนี่กำหนดไว้ รวมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความเห็นชอบจากโซนี่

การตัดสินใจของโซนี่เกี่ยวกับปัญหาด้านข้อบกพร่อง การซ่อมแซมและสินค้าที่ซื้อจะถือเป็นที่สุด และท่านยินยอมจะปฏิบัติตามโดยไม่คัดค้านแต่ประการใด

แม้ว่าจะได้มีการลงทะเบียนและได้รับคำยืนยันว่าการรับประกันมีผลผ่านทางอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสแล้วก็ตาม ขอให้ท่านเก็บรักษาใบเสร็จตัวจริงไว้ในกรณีที่ขอทำการตรวจสอบ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยประการใดที่อาจเกิดขึ้นการรับประกันนี้จะแตกต่างจากการรับประกันการที่เป็นการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดของผู้ผลิตและข้อเสนอขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มขึ้นอีกสามเดือนหรือหนึ่งเดือนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการรับประกันดังกล่าวของผู้ผลิต

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ("บริษัทฯ") ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ My Sony เว็บไซต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจัดทำ ขึ้น บริษัทฯจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านเพื่อที่ท่านจะได้รู้สึก ปลอดภัยและสบายใจเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บ ไซต์และใช้บริการของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ยังจะทำการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลง นโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้ท่านอ่านนโยบายนี้เสมอ ๆ เพื่อจะได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการ แก้ไขใหม่ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามได้ที่ sothai.cic@ap.sony.com

ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ จะถือว่าท่านยินยอมจะปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือนโยบายการรวบรวมข้อมูล

ท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้โดยเลือกเข้าดู ตามข้อกำหนดแต่ละข้อที่ระบุด้านล่างนี้

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ ทำการรวบรวมไว้
ข้อ 2 ความหมายของ "Cookies"
ข้อ 3 การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ข้อ 5 "Tell-A-Friend?" คืออะไร
ข้อ 6 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของท่าน
ข้อ 7 การปกป้องข้อมูลด้านการเงินของท่าน
ข้อ 8 การปรับปรุง/ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านและบริษัทที่ติดต่อ
ข้อ 9 การป้องกันล่วงหน้าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลของท่าน การใช้ข้อมูลของท่าน ในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อ 10 ข้อยกเว้น
ข้อ 11 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

* โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีส่วนต่อเชื่อมไปยังไซต์อื่นได้ซึ่งโซนี่ไม่ขอรับผิดชอบต่อนโยบายเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวของไซต์ดังกล่าว บริษัทฯขอให้ผู้ใช้บริการโปรดให้ความระมัดระวังเมื่อท่านจะออกจากไซต์ของ บริษัทฯและอ่านคำแถลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ ทำการรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวผู้ใช้บริการได้ คำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนตัวนี้จะใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมไว้

ข้อ 1
ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ ทำการรวบรวมไว้
บริษัทฯ ประสงค์จะให้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นจุดหมายที่ท่านชอบเข้ามาเยี่ยมชม เมื่อท่านเข้าที่อินเตอร์เน็ต โดยจัดหาข้อมูลการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจไว้ให้ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เมื่อท่านลงทะเบียน ในขณะที่ท่านทำการลงทะเบียน เช่นการลงทะเบียนเพื่อขอรับ newsletter บริษัทฯ จะขอชื่อ ที่อยู่ทางอีเมล์ ถนน รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ จากท่าน การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถทราบว่าท่านคือผู้ใช้บริการรายใด หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านมากเท่าใดบริษัทฯ ก็จะสามารถให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้นมากเท่านั้น นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทฯ อาจขอข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือรายการส่งเสริมที่บริษัทฯ และ/ผู้ร่วมธุรกิจรายอื่นเป็นผู้สนับสนุน เมื่อท่านซื้อสินค้าโดยผ่านการประมูลที่บริษัทฯ จัดขึ้นหรือเมื่อท่านใช้เครื่องอุปกรณ์ใดๆ ของบริษัทฯ เนื่องจากบริการของบริษัทฯ มีเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายอีกทั้งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่านจะสามารถใช้บริการดังกล่าวที่บริษัทฯ จัดให้ได้หากท่านทำการลงทะเบียนพื่อรับบริการดังกล่าว

ข้อ 2
ความหมายของ "Cookies"
นอกเหนือจากข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้ "Cookies" ซึ่งเป็นข้อมูลอย่างคร่าวๆ ที่บรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านโดย web browser เพื่อให้ทราบว่าท่านได้เข้ามาเยี่ยมไซต์ของบริษัทฯ การใช้ Cookies จะทำให้บริษัทฯ สามารถระบุ browser ของท่านได้แต่จะไม่รู้ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้เช่นชื่อจริง หรือที่อยู่ เนื่องจากข้อมูลของ Cookies ทำให้บริษัทฯ สามารถทราบว่าบริการใดที่ท่านคิดว่าไม่น่าสนใจ ดังนั้นนอกจาก Cookies จะทำให้บริษัทฯ สามารถทราบว่าลูกค้ารายใดเคยเข้ามาเยี่ยมชมไซต์ของบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ และสามารถกำกับดูแลจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้เว็บไซต์ได้แล้ว แต่ยังสามารถนำเสนอบริการ ข้อมูล หรือโฆษณาที่เหมาะกับความต้องการของท่านอีกด้วย

ข้อ 3
การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวคือเพื่อให้ผู้ใช้บริการของไซต์ได้ ใช้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เมื่อท่านแจ้งข้อมูลใน domain ของบริษัทฯ โดยปกติบริษัทฯ จะเป็นผู้เดียวที่ทำการรวบรวมและดูแลรักษาข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งให้เป็นประการอื่นในจุดรวบรวมข้อมูล นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวจะไม่รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลที่บริษัทโฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับไซต์ของบริษัทฯ ทำการรวบรวม บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่บุคคลภายนอกดำเนินการ

ข้อ 4
การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
โดยปกติบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นข้อมูลของท่านหรือข้อมูล ที่ทำให้สามารถติดต่อท่านได้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอกและผู้ร่วมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ท่านต้องการ อนึ่ง ข้อมูลที่จะให้กับบุคคลภายนอกนั้นจะไม่ใช่ข้อมูลประเภทที่ทำให้บุคคลภายนอก ทราบว่าเป็นข้อมูลของท่านหรือทำให้สามารถติดต่อกับท่าน ท่านรับทราบว่าอาจมีการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทำที่จำเป็นในกรณีดังต่อไป นี้ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย (2) การบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาผู้ใช้บริการของบริษัทฯ หรือ (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ

ข้อ 5
"Tell-A-Friend" คืออะไร
"Tell-A-Friend" เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชั่นของไซต์ซึ่งสนับสนุนให้เพื่อนของผู้ใช้บริการเข้า ดูหน้าบางหน้าในเว็บของบริษัทฯ หากท่านพบข้อมูลที่มีประโยชน์และมีความประสงค์จะแจ้งให้เพื่อนของท่านทราบ ข้อมูลดังกล่าวท่านจะต้องใส่ชื่อและที่อยู่ทางอีเมล์ของเพื่อนของท่านไว้ใน ส่วนนี้ บริการนี้จะเป็นการส่งซึ่งกระทำได้เพียงครั้งเดียว และจะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ในระบบของบริษัทฯ

ข้อ 6
สิทธิของท่านเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ อาจส่งอีเมล์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ถึงท่านเป็นครั้งคราว ในกรณีที่ท่านได้แจ้งขณะทำการลงทะเบียนว่าท่านต้องการข้อมูลจากบริษัทฯ หรือผู้ร่วมธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สนใจให้ท่านทราบเป็นครั้งคราว ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ Cookies โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลง browser ของท่านให้ทำการรับ Cookies ทุกรายการซึ่งจะต้องแจ้งให้ทราบเมื่อมีการติดตั้ง Cookies หรือไม่รับ Cookies ใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่รับ Cookies ทั้งหมดท่านจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อจะเข้าร่วมใช้บริการดังกล่าวและเว็บไซต์บางเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

ข้อ 7
การปกป้องข้อมูลด้านการเงินของท่าน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลด้านการเงินของท่าน และบริษัทฯ จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลด้านการเงินของท่านโดยเด็ดขาด แม้ว่าจะทราบว่าการใช้บริการของท่านอาจช่วยให้บริษัทฯ สามารถเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจต้องการทราบได้มากขึ้นก็ตามแต่บริษัทฯ จะไม่มอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน สถิติของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการใช้บริการของบริษัทฯ ที่โซนี่อาจมอบให้กับบริษัทโฆษณาหรือผู้ร่วมธุรกิจจะไม่รวมถึงข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวผู้ใช้บริการได้

ข้อ 8
การปรับปรุง/ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านและบริษัทที่ติดต่อ
บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ ท่านสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อใดก็ได้โดยใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน ท่านสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของท่านได้ แต่อย่างไรก็ดี การยกเลิกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขยายบางรายการที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการลบหรือหยุดการทำงานของบัญชีผู้ใช้บริการของท่านขอให้ท่านติดต่อได้ที่ sothai.cic@ap.sony.com

ข้อ 9

การป้องกันล่วงหน้าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลของท่าน การใช้ข้อมูลของท่านในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการป้องกันข้อมูล การป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน และท่านรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิ

ปฏิเสธความรับผิดที่เกิดจากบริการของเรา ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านในเครือข่ายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อสินค้าหรือเพื่อการรับรองความถูกต้องใดๆ โดยทั้งนี้ทุกครั้งที่บริษัทฯ ขอหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน บริษัทฯ จะส่งหมายเลขบัตรดังกล่าวในรูปแบบรหัสลับตามมาตรฐานของธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขประจำตัวที่เป็นส่วนตัวของท่านจะต้องใช้รหัสผ่านในการ เข้าดูเพื่อที่ท่านจะได้เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าดูข้อมูลส่วนตัว นี้ได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความปลอดภัยของเลขประจำตัวและ รหัสผ่าน บริษัทฯ ขอแนะนำไม่ให้ท่านเปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้ผู้อื่นทราบ นอกจากนี้ท่านควรจะออกจาก browner ทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่ผู้อื่นจะได้ไม่สามารถเข้าดู ข้อมูลส่วนตัวหรือการติดต่อต่างๆ ของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ คอมพิวเตอร์ในสถานที่สาธารณะเช่นห้องสมุดหรือร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต

ข้อ 10
ข้อยกเว้น
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนตัวของท่านและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัว ผู้ใช้ได้ถูกขโมยไปใช้ สูญหาย หรือเสียหายโดยมิได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดต่อผลที่เกิดจากสิ่งดังกล่าว บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บของบริษัทฯ การใช้ไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ของนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนี้และการที่ท่านใช้เว็บนี้ต่อไปหลังจากมี การแจ้งเปลี่ยนแปลงจะถือว่าท่านเห็นชอบกับนโยบายดังกล่าว

ข้อ 11
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมาจากการให้ข้อมูลของท่านเองหรือเป็นข้อมูลที่รวบ รวมจากการที่ท่านเข้าดูหรือใช้ไซต์ของบริษัทและ/หรือจากการที่ท่านเป็น สมาชิก My Sony เมื่อท่านดำเนินการดังนี้
(ก) เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิก My Sony ไซต์
(ข) เมื่อท่านอ่าน ใช้ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมหรือบริการที่ระบุในไซต์หรือทำการแจ้งข้อความในไซต์
(ค) เมื่อท่านตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน การจับฉลาก การส่งเสริมการขายหรือการซื้อสินค้าด้วยการออนไลน์
(ง) เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับการรับประกันที่ขยายระยะเวลาออกไปหรือด้วยการลงทะเบียนวิธีอื่น

อนึ่ง ท่านมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านก็ได้ ทั้งนี้ โดยเลือกว่าจะส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้หรือไม่ หากท่านส่งข้อมูลดังกล่าวให้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อคำแถลงข้อมูลส่วนตัวของ My Sony ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้ในขั้นตอนที่ทำการรวบรวมข้อมูลหรือส่งอีเมล์มาที่ sothai.cic@ap.sony.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไซต์ My Sony บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด 2126 ชั้น 4 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ภายใน 14 วันหากเป็นการส่งทางอีเมล์หรือ 14 วันหากเป็นคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านไม่มีความประสงค์ให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของท่าน โปรดแจ้งมาได้ที่ sothai.cic@ap.sony.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไซต์ My Sony บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด 2126 ชั้น 4 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย คำแถลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้ เกิดสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น และไม่ได้ก่อภาระผูกพันใดต่อบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือในนามของบุคคลอื่นแต่ประการใด

I Agree Disagree

My Sony Benefits